Regulamin

REGULAMIN
systemu Tychowski Rower Miejski zwanego również TRM
[Obowiązuje od 01 sierpnia 2018 r.]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Tychowskiego Roweru Miejskiego zwanego również TRM (dalej: TRM) uruchomionego w Tychowie.

2. Regulamin TRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.tychowskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w Gminnym Ośrodku Sportu
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, z siedzibą przy ul. Bobolickiej 17, 78-220 Tychowo, będącym Operatorem TRM.

3. Kontakt:

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie
Adres: ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
e-mail: [email protected]
tel.: 690 990 257.
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie
z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1. Aplikacji Mobilnej Nextbike – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiająca korzystanie z Systemu TRM, dostępną na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.

2. Biurze Obsługi Klienta Tychowskiego Roweru Miejskiego (BOK TRM) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
a. Infolinię dostępną od godz. 8:00 do 22:00 pod nr 690 990 257,
b. Pocztę głosową od godz. 22:00 do 8:00 pod nr 690 990 257.
c. Pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.tychowskirower.pl.
d. Stacjonarne Biuro Obsługi Klienta mieści się w Urzędzie Miejskim w Tychowie, w pokoju nr 21, przy ulicy Bobolickiej 17, 78-220 Tychowo.
Stacjonarny BOK będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 15:00,
w czwartek w godz. od 8:00 do 15:30,
w piątek w godz. od 8:00 do 15:00

3. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z systemu TRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Gminy Tychowo i Operatora.

4. Bonie promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez klienta.

5. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji.

6. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

7. Kliencie – należy przez to rozumieć uczestnika Systemu TRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie TRM. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane w celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami w systemie TRM.

8. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu TRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

9. Koszcie napraw – należy przez to rozumieć koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem roweru, w oparciu o cennik stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

10. Kwocie doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

11. Minimalnym Stanie Konta – należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 10 zł.

12. Operatorze – należy przez to Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

13. Opłacie inicjalnej – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do systemu TRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w TRM, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

14. Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć czynności prawne podejmowane przez Operatora służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów,
w szczególności związanych z naruszeniem regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.

15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

16. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z TRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających
z możliwości wypożyczania rowerów w systemie TRM.

17. Rowerze Standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany
w Systemie TRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.

18. Rowerze typu tandem – należy przez to rozumieć rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby
o łącznej wadze do 227 kg.

19. Serwisie TRM – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane
z eksploatacją, naprawami i konserwacją TRM.

20. Stacji TRM Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz
z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie TRM oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal TRM. Lista Stacji Standardowych TRM znajduje się na stronie internetowej www.tychowskirower.pl.

21. Strefie użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne Gminy Tychowo, przy czym zakłada się, że wypożyczenie oraz zwrot roweru mogą odbyć się wyłącznie na stacjach w Tychowie.

22. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.tychowskirower.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania
z TRM.

23. Systemie TRM – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie
i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

24. Tabeli Opłat i Kar Umownych – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w TRM będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie internetowej www.tychowskirower.pl.

25. Terminalu TRM – należy przez to rozumieć urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach TRM.

26. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w TRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w TRM. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Gmina Tychowo.

27. Wypożyczeniu roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru ze Stacji TRM przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale V punkt 10. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

28. Zwrocie roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji TRM. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

 

III. Zasady ogólne korzystania z TRM

1. Warunkiem korzystania z Systemu TRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z TRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu, w szczególności dokonać umówioną opłatę oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie TRM. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie TRM w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII. Pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] , a oryginał pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście siedzibie Operatora.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu TRM.

3. Korzystanie z rowerów Systemu TRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / rowery od momentu wypożyczenia ze Stacji TRM do momentu zwrotu do Stacji TRM. Przy czym zakłada się, że Klient ma obowiązek zwrócić rower/rowery do Stacji dedykowanej dla konkretnego typu roweru. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić
o tym BOK TRM natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu TRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które
z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu TRM, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – Koszty napraw i odtworzenia roweru.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK TRM.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie Systemu TRM, którego właścicielem jest Gmina Tychowo będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia,
a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Gminie Tychowo przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty Naprawy i odtworzenia roweru TRM.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów TRM samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu TRM jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie minimalnego stanu konta (10zł).

2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Terminal TRM znajdujący się na Stacji
b. Stronę internetową www.tychowskirower.pl
c. Aplikację mobilną Nextbike
d. Kontakt telefoniczny z BOK TRM
e. Osobiście w stacjonarnym BOK TRM

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.tychowskirower.pl, Aplikację Mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK TRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu TRM, Klient podaje następujące dane osobowe:
a. numer telefonu komórkowego,
b. imię i nazwisko,
c. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.
Pozostałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klient ma obowiązek podać najpóźniej do 24 godzin od momentu rejestracji. W przypadku braku uzupełnienia danych w podanym terminie konto zostanie zablokowane. Odblokowanie konta nastąpi w momencie podania poprawnych i pełnych danych.

5. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie TRM, a tym samym zablokowanie konta.

6. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu TRM.

7. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu TRM, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Nextbike, oraz BOK TRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie
z Systemu TRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie.

8. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta TRM karty RFID. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
a. Numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
b. Elektroniczną Legitymację Studencką – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (chip + RFID) posiadającą swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,
c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.tychowskirower.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c.

9. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych
w niniejszym Regulaminie. Administrator Danych Osobowych, Gmina Tychowo ul. Bobolicka 17, 78 – 220 Tychowo, przetwarza dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na podstawie art. 6 ust.1 b) RODO, w celu wykonania Umowy oraz przez okres jej trwania i okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego, a także na podstawie art. 6 ust.1 a) RODO
w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi TRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Gminy Tychowo, pod adresem: www.tychowskirower.pl.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz tego, że może być wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych – co skutkować będzie natychmiastowym usunięciem danych osobowych. Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Dane osobowe w zakresie podanym w ustępie 3 powyżej przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania Umowy oraz w zakresie i celu wyrażonych przez Klienta zgód i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Gminą Tychowo . wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

13. Operator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.

14. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Administratora/Operatora w ramach TRM. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne,
a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

15. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny TRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Administratora/O peratora/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

16. Administrator danych osobowych – zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Administrator/Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron TRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu TRM.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu TRM może być dokonywana poprzez:
a. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą
w szczególności przez portal www.tychowskirower.pl, z którego środki będą pobierane
w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł. w przypadkach, o których mowa w pkt VII ust. 1 b. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu TRM, podczas kontaktu z BOK TRM,
a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

4. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
a. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK TRM, z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie Roweru Standardowego jest możliwe w dowolnej Stacji Standardowej TRM po uprzednim uruchomieniu Terminala TRM, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie
z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala TRM komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu TRM oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu TRM, Aplikacji Mobilnej Nextbike, oraz w BOK TRM. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower Standardowy posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK TRM
i poinformować o jej braku. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike lub kontaktując się z BOK TRM.

3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności:
a. opony roweru są napompowane, hamulce sprawne.
b. Posiada sprawną linkę zabezpieczającą zwaną także obejmą (w przypadku Rowerów Standardowych)

4. Po odbezpieczeniu każdego typu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK TRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji TRM, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.

6. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

7. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK telefon komórkowy.

8. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w koszyku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz koszyka, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.

9. Maksymalne obciążenie:
a. Roweru Standardowego przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg
b. Roweru typu tandem, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 227 kg

10. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.

11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji TRM, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK TRM. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower TRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się. Nie wolno używać rowerów TRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK TRM niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się
i powiadomić telefonicznie BOK TRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji TRM.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis TRM.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK TRM przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu Roweru Standardowego lub Roweru typu Tandem poprzez:
a. Odstawienie roweru do dedykowanej Stacji TRM Standardowej i wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru
w stojaku zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru
w stojaku.
b. Odstawienie roweru do Stacji TRM Standardowej i zwrot roweru przy użyciu zamka szyfrowego (wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka np. gdy nie ma wolnych miejsc lub jest awaria Stacji TRM Standardowej), przypinając rower do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do elektrozamka lub zabezpieczonego obejmą) znajdującego się na Stacji TRM Standardowej, zablokowania zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK TRM. Aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK TRM wymagana jest obecność Klienta przy Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.
c. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z infolinią BOK TRM. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK TRM Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.

2. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa
w punktach X.1. do X.3 pod rygorem:
a. Naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.
b. Naliczenia kary umownej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
c. Naliczenia kary za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja dedykowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
d. Czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta

3. Opłata za nieprawidłowy zwrot roweru o której mowa w punkcie X.2.c obliczana jest na podstawie kosztów określonych w Tabeli Opłat i Kar w pozycji Kara za zwrot roweru w miejscu innym niż stacja dedykowana.

4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK TRM maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar Umownych, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.tychowskirower.pl oraz na Terminalach TRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu TRM o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia oraz dalszych odpłatnych czterdziestu minut wypożyczenia.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu TRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku otrzymania Bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

7. Niewykorzystane środki przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.

8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator TRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator TRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu TRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden
z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

11. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIII. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu
o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie można Klient może złożyć w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie TRM.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

 

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta, w systemie TRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów TRM zawartych
w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. Nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu
b. Wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem
c. Pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana
d. Pozostawia rower niezabezpieczony

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVII. Aplikacja Mobilna Nextbike

1. Aplikacja Mobilna Nextbike jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Nextbike. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z TRM znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Nextbike.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji
o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Regulamin – wersja PDF

Załącznik nr 1 Tabela Opłat i Kar

 

Rodzaj opłatWartość brutto
Opłata inicjalna10 zł
Opłata za wypożyczenie roweruCzas wypożyczenia:
od 1 do 20 minut0 zł
od 21 do 60 minuty1 zł
druga i każda kolejna godzina2 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja180 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia200 zł

 

 

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru standardowego2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem7000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru.

NAZWAj.m.CENA*VAT 23%OGÓŁEM
Adapter widelcaszt.84,00 zł19,32 zł103,32 zł
Błotnik przódszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Błotnik tyłszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Chipszt.24,78 zł5,70 zł30,48 zł
Dętka 26 x 2.125szt.8,40 zł1,93 zł10,33 zł
Dzwonekszt.3,60 zł0,83 zł4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa stronaszt.9,92 zł2,28 zł12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrnaszt.0,60 zł0,14 zł0,74 zł
Hamulec rolkowyszt.134,90 zł31,03 zł165,93 zł
Kierownicaszt.17,81 zł4,10 zł21,91 zł
Klocki hamulcoweszt.4,70 zł1,08 zł5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki)szt.15,57 zł3,58 zł19,15 zł
Korba lewaszt.19,50 zł4,49 zł23,99 zł
Korba z zębatkąszt.28,00 zł6,44 zł34,44 zł
Kostka elektrycznaszt.6,30 zł1,45 zł7,75 zł
Koszykszt.8,85 zł2,04 zł10,89 zł
Lampka przódszt.19,93 zł4,58 zł24,51 zł
Lampka tyłszt.11,63 zł2,67 zł14,30 zł
Linka (cięgno) hamulcaszt.2,46 zł0,57 zł3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutkiszt.1,90 zł0,44 zł2,34 zł
Łańcuchszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Mocowanie koszykaszt.18,06 zł4,15 zł22,21 zł
Mocowanie osłony łańcuchaszt.6,72 zł1,55 zł8,27 zł
Odblask tylnyszt.1,59 zł0,37 zł1,96 zł
Opona 26 x 2.125szt.27,41 zł6,30 zł33,71 zł
Osłona bagażnika(tył)szt.24,61 zł5,66 zł30,27 zł
Osłona łańcuchaszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Pancerz linki hamulcam.b.1,67 zł0,38 zł2,05 zł
Pancerz przerzutkim.b.2,11 zł0,49 zł2,60 zł
Para pedałówszt.13,26 zł3,05 zł16,31 zł
Piasta przód(dynamo)szt.164,90 zł37,93 zł202,83 zł
Piasta tylnaszt.130,05 zł29,91 zł159,96 zł
Popychacz do przerzutkiszt.8,87 zł2,04 zł10,91 zł
Przednie koło z dynamemszt.196,00 zł45,08 zł241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującymszt.20,40 zł4,70 zł25,10 zł
Przewody oświetleniam.b.5,12 zł1,18 zł6,30 zł
Rama rowerowaszt.457,38 zł105,20 zł562,58 zł
Rękojeść lewaszt.5,49 zł1,26 zł6,75 zł
Rękojeść prawaszt.4,71 zł1,08 zł5,79 zł
Siodłoszt.15,30 zł3,52 zł18,82 zł
Skrzydełka reklamoweszt.33,60 zł7,73 zł41,33 zł
Stery kierownicyszt.5,69 zł1,31 zł7,00 zł
Stopka / Podpórkaszt.14,40 zł3,31 zł17,71 zł
Support 115mmszt.12,56 zł2,89 zł15,45 zł
Szprycha przódszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Szprycha tyłszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Sztycaszt.15,63 zł3,59 zł19,22 zł
Śruba hamulca rolkowegoszt.19,90 zł4,58 zł24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulcaszt.0,62 zł0,14 zł0,76 zł
Tylne koło 3 biegoweszt.148,50 zł34,16 zł182,66 zł
Widelecszt.43,00 zł9,89 zł52,89 zł
Wspornik kierownicyszt.16,93 zł3,89 zł20,82 zł
Zacisk sztycyszt.6,00 zł1,38 zł7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUSszt.56,10 zł12,90 zł69,00 zł
Elektrozamekszt.672,00 zł154,56 zł826,56 zł

*Może ulec zmianie.

 

 

  • flagPl
  • flaggb
  • flagDe